Obsah

 

Stavební úpravy objektu ZŠ a vestavba do půdního prostoru

plakát k projektu zde ke stažení

 

Popis projektu

Předmětem předkládaného projektu je realizace 2. etapy stavebních úprav objektu ZŠ Havlíčkova Borová a vestavba cvičebních prostor do půdního prostoru.

Hlavní zaměření 2. etapy projektu se týká vestavby cvičebních prostor pro výuku tělesné výchovy o výměře 300 m2 s hřištěm o ploše 160 m2 včetně potřebného zázemí do půdního prostoru budovy ZŠ. Projekt je také zaměřen na vybudování prostor posilovny a její vybavení v současných nevyhovujících cvičebních prostorách. Nově vzniklé cvičební prostory budou sloužit nejen žákům ZŠ, ale také dětem nedaleké MŠ, občanům Městyse Havlíčkova Borová a v neposlední řadě zájemcům ze širokého okolí, např. sportovním a zájmovým klubům, spolkům a kroužkům. Velký sál bude také možné využít k pořádání nesčetného množství kulturních, sportovních či vzdělávacích akcí především pro žáky ZŠ či MŠ, ale také pro občany městyse = rodiny s dětmi, zájmové skupiny a sdružení, sportovní oddíly a kroužky.
 

Konkrétně budou aktivity v rámci realizace projektu směřovat k těmto cílům:

 • vestavba cvičebních prostor na půdě ZŠ a zkvalitnění výuky tělesné výchovy žáků ZŠ i MŠ,
 • vybavení cvičebních prostor potřebným vybavením pro tělesnou výchovu žáků základních a mateřských škol,
 • zřízení a vybavení malé posilovny ve stávajícím prostoru nevyhovující tělocvičny o rozměru 6 x 12,5 m, což přispěje ke zkvalitnění služeb školy svým žákům a občanům a v neposlední řadě ke zlepšení zdravého životního stylu,
 • výstavba zázemí ke cvičebních prostorům:
 • šatny pro dívky a chlapce,
 • sprchy pro dívky a chlapce,
 • sociální zařízení,
 • sklad nářadí a cvičebních pomůcek,
 • úklidová komora,
 • přístupové bezpečnostní schodiště,
 • plynový bojler na ohřev vody,
 • řešení kanalizace v nových půdních prostorách - připojovací potrubí, napojení na stávající rozvody,
 • nové rozvody vody v půdních prostorách,
 • řešení vytápění a rozvod plynu v půdních prostorách,
 • zvýšení atraktivity školského zařízení, ale i městyse jako místa k životu.

Celková plocha upravované části školy je 562 m2, nové zázemí tělocvičny s přístupovou chodbou k tělocvičně je 136 m2, vlastní prostor pro výuku tělocviku je potom 300 m2 s hřištěm o ploše 160 m2.

 

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zřízení cvičebních prostor v budově základní školy v Havlíčkově Borové, jako vestavba do půdních prostor a vybudování komplexního zázemí pro tyto prostory.
 

Mezi další cíle projektu patří:

 • vybavení cvičebních prostor potřebným vybavením pro výuku tělesné výchovy a pro zájmové a sportovní aktivity dětí,
 • zřízení malé posilovny ve stávajících cvičebních prostorách ZŠ, které byly vytvořeny z jedné z učeben školy,
 • rozšíření nabídky služeb poskytovaných ZŠ,
 • rozšíření nabídky služeb a zvýšení atraktivity městyse Havlíčkova Borová,
 • přilákání dalších žáků ze spádově přístupných obcí v okolí místa realizace projektu, které vlastní školu nemají, nebo se bude v nejbližší době rušit.
 • zvýšení bezpečnosti žáků při přesunu na některé sportovní aktivity do 350 m vzdálené sokolovny,
 • podpora zdravého a aktivního životního stylu dětí i místních občanů,
 • rozšíření nabídky volnočasových aktivit v odpoledních hodinách,
 • otevření nových prostor pro zájmové, sportovní, kulturní spolky, kroužky, skupiny,
 • zvyšování počtu žáků ZŠ v následujících letech,
 • zvyšování prosperity městyse a regionu

 

Harmonogram projektu

2.9.2013 - 31.12.2014


Rozpočet projektu financování

1. Rozpočet projektu Kč
02 Hlavní způsobilé výdaje 6 703 608,00
02.05 Stavební a technologické činnosti 5 231 971,03
02.05.01 Ostatní způsobilé výdaje související s pořízením staveb, jinde v rozpočtu neuvedené 5 231 971,03
02.05.01.01 Stavební práce 5 231 971,03
02.06 Stroje a zařízení, hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek 1 401 636,97
02.06.01 Nákup a technické zhodnocení strojů a zařízení - (dlouhodobý hmotný majetek DHM) 1 401 636,97
02.06.01.01 Vybavení cvičebních prostor 1 401 636,97
03 Nezpůsobilé výdaje 18 900,41
04 Způsobilé výdaje 6 723 608,00
05 Celkové výdaje projektu 6 742 508,41
2. Přehled financování projektu
Celkové výdaje projektu 6 742 508,41
Celkové způsobilé výdaje 6 723 608,00
Celkové způsobilé investiční výdaje 6 663 608,00
Způsobilé výdaje bez příjmů (finanční mezera) 6 723 608,00
Vlastní podíl žadatele - veřejné prostředky 1 008 542,00
Dotace projektu - z rozpočtu RR 5 715 066,00
- z toho EU
3. Finanční plán
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč) 5 715 066,00
Z toho neinvestiční 50 999,99
Z toho investiční 5 664 066,01
4. Prioritní téma
Prostředky z EU v Kč 5 715 066,00

 

Monitorovací ukazatele

  Měrná jednotka Plánovaná hodnota
Počet vzdělávacích zařízení s novým nebo modernizovaným vybavením Počet 1
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro vzdělávání (venkov) m2 562