Obsah

Krizové řízení

Krizovým řízením se rozumí souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a jejich řešením, nebo ochranou kritické infrastruktury. Podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů je koordinačním orgánem v přípravě na krizové stavy ministerstvo vnitra.
 

Základní pojmy – definice:

Mimořádná událost:

Škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a dále havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.

Ochrana obyvatelstva:

Plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku.

Integrovaný záchranný systém - IZS:

Jsou složky, které zajišťují nepřetržitou pohotovost pro příjem ohlášení vzniku mimořádné události, její vyhodnocení a neodkladný zásah v místě mimořádné události. Základními složkami IZS jsou: Hasičský záchranný sbor ČR, jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, zdravotnická záchranná služba a Policie ČR.

Krizová situace:

mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném systému, narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu (dále jen „krizový stav“).

V průběhu života můžeme být svědky událostí, kterým říkáme mimořádné, protože přicházejí většinou neočekávaně a ohrožují životy a zdraví obyvatel. Způsobují velké škody na majetku a životním prostředí. Obecné návody a doporučení, podle kterých bychom se měli chovat a jednat, když se ocitneme v situaci ohrožení života a zdraví, majetku nebo životního prostředí v důsledku vzniku mimořádné události uvádíme v následující příručce:

PŘÍRUČKA PRO OBYVATELE PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ (zpracovalo Ministerstva vnitra-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky - odbor ochrany obyvatelstva (PDF 74 kB)

Obyvatelstvo je před hrozící nebo již nastalou mimořádnou událostí varováno kolísavým tónem sirény v délce 140 vteřin, který se nazývá Všeobecná výstraha. Více informací:

VAROVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM SIRÉNY - INFORMACE PRO OBYVATELE (PDF 93 kB)

Pálení klestí:

Každé pálení, i to na zahrádce, je dobré nejdříve ohlásit na KOPIS HZS Kraje Vysočina a poté ho zabezpečit proti samovolnému a nechtěnému rozšíření. Pro ohlášení pálení klestí použijte následující odkaz: http://palenihzsvyk.webrex.cz/

 

Důležité informace v případě krize získáte rovněž na některém z následujících odkazů:

 

Ke stažení:

Zákon 240/2000 Sb., o krizovém řízení (PDF 117 kB)

Zákon 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy (PDF 139 kB)

Zákon 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému (PDF 117 kB)

Příručka první pomoci (PDF 2258 kB)

Kapesní průvodce pro mimořádné situace a bezpečnost (PDF 437 kB)

RADY OBYVATELSTVU - Jak se chovat připrůzných mimořádných událostech

VÝUKOVÉ FILMY S BEZPEČNOSTNÍ TÉMATICKOU - Instruktážní filmy z oblasti ochrany obyvatelstva. Obsahují praktické rady a návody jak se zachovat v různých situacích

Vysočina bezpečný region (PDF 7118 kB)