Obsah

Vyhlášky a dokumenty
 

Pravidla pro poskytování příspěvků a dotací neziskovým organizacím

Zastupitelstvo městyse schválilo na svém jednání Pravidla pro poskytování příspěvků a dotací Městysem Havlíčkova Borová. Příjemcem příspěvků (dotací) mohou být zejména neziskové organizce, spolky, sdružení, školy a fyzické osoby sídlící v Havlíčkově Borové, Peršíkově a Železných Horkách.

Žádosti se přijímají na úřadu městyse do 31. 3. daného kalendářního roku.

Žádosti vyřizuje finanční výbor, projednává rada a schvaluje zastupitelstvo městyse. Od února 2015 je v platnosti zákon č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Novela stanoví nová pravidla týkající se poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtů územních samosprávných celků. Z tohoto důvodu budeme upravovat podmínky pro čerpání a administraci dotací z rozpočtu městse.

Žádost k vytištění (PDF 370 kB)

Formulář vyúčtování k vytištění (PDF 289 kB)

 

Rozpočet a závěrečný účet městyse

 

2017 Rozpočet na rok 2017 (PDF 3699 kB) Závěrečný účet Městyse Havlíčkova Borová za rok 2017
2016 Rozpočet na rok 2016 (PDF 230 kB) Závěrečný účet Městyse Havlíčkova Borová za rok 2016
2015 Rozpočet na rok 2015 (PDF 242 kB) Závěrečný účet Městyse Havlíčkova Borová za rok 2015
2014 Rozpočet na rok 2014 (PDF 361 kB) Závěrečný účet Městyse Havlíčkova Borová za rok 2014 (PDF 3114 kB)
2013 Rozpočet na rok 2013 (PDF 2138 kB) Závěrečný účet Městyse Havlíčkova Borová za rok 2013 (PDF 4073 kB)
2012 Rozpočet na rok 2012 (PDF 2121 kB) Závěrečný účet Městyse Havlíčkova Borová za rok 2012 (PDF 3479 kB)
2011 Rozpočet na rok 2011 (PDF 1908 kB) Závěrečný účet Městyse Havlíčkova Borová za rok 2011 (PDF 2877 kB)
2010 Rozpočet na rok 2010 (PDF 3612 kB) Závěrečný účet Městyse Havlíčkova Borová za rok 2010 (PDF 860 kB)
2009 Rozpočet na rok 2009 (PDF 3652 kB) Závěrečný účet Městyse Havlíčkova Borová za rok 2009 (PDF 985 kB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecně závazné vyhlášky

Seznam platných vyhlášek Městyse Havlíčkova Borová:

Obecně závazná vyhláška č. 1/2005, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 1/1998 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení na území obce Havlíčkova Borová"

Obecně závazná vyhláška Městyse Havlíčkova Borová č. 1/2008, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy (PDF 419 kB)

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích (PDF 5515 kB)

Vyhláška obce Havlíčkova Borová o užívání, sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací na území Havlíčkova Borová (PDF 72 kB)

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 (PDF 1094 kB), kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích v Městysi Havlíčkova Borová

Obecně závazná vyhláška č. 4/2011 (PDF 413 kB) o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovistostí u staveb

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 (PDF 2400 kB) požární řád Městyse Havlíčkova Borová

Obecně závazná vyhláška č. 6/2011 (PDF 2349 kB) o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Městyse Havlíčkova Borová

Směrnice o krátkodobém pronájmu nebytových prostor (PDF 743 kB)

Směrnice k zadávání zakázek malého rozsahu zadávaných městysem Havlíčkova Borová (PDF 1335 kB)

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 (PDF 1914 kB) o stanovaení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Havlíčkova Borová

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 (PDF 2652 kB) o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 (PDF 394 kB) kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

Obecně závazná vyhláška městyse Havlíčkova Borová č. 1/2017 , kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy

Obecně závazná vyhláška městyse Havlíčkova Borová č. 2/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

 

Nařízení

Nařízení obce Havlíčkova Borová č. 2/2004 o zákazu spalování některých druhů paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování ovzduší na území obce Havlíčkova Borová (PDF 755 kB)

Nařízení městyse Havlíčkova Borová č. 1/2013, kterým se stanovuje zákaz podomního prodeje (PDF 458 kB)

 

Řády

Řád veřejného pohřebiště jako opatření č. 1/2011 (PDF 2850 kB)

 

Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí jen zákony a obecně závaznými právními předpisy. Při výkonu přenesené působnosti se obec řídí zákony a ostatními obecně závaznými předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy.

 

Plán rozvoje městyse 2018-2023

Program rozvoje městyse

 

Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích

Dokument ke stažení (PDF 197 kB)